PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door een entiteit van de Sopraco groep zoals opgesomd in Bijlage 1 (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Sopraco”, “wij”, “we”, “ons”) wanneer u:

a) een van onze websites bezoekt (hierna: “de Websites”);
b) met ons wenst te communiceren via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: "Sociale Media kanalen", bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Instagram en dergelijke meer); of
c) met ons wenst te communiceren op beurzen en evenementen.

Opmerking: voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies, social plugins of gelijkaardige technologieën kunnen er aparte kennisgevingen voorzien worden. Wanneer dit het geval is, zal dit steeds duidelijk op de Websites worden aangegeven.

1. ALGEMEEN

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een entiteit van de Sopraco groep, handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van onze hoofdvestiging, waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring terecht kunt, zijn: Sopraco NV, Kalverstraat 1, 2440 Geel te België, met ondernemingsnummer 0507.988.901.

U kan uw vragen per e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor privacy van Sopraco op privacy‍@‍sopraco.be.

1.2. De begrippen in deze verklaring moet u interpreteren zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

1.3. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

1.4. Sopraco behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Websites.

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1. Wanneer u gebruik maakt van onze Websites en Sociale Media kanalen, verzamelen wij:

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie, taal en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier op onze Websites invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale Media kanalen met een concrete vraag of klacht of om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, correspondentieadres, telefoonnummer;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz.);
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Media kanalen;
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

2.3. Wanneer u uw visitekaartje achterlaat of met ons communiceert op beurzen en evenementen waar wij aanwezig zijn, kunnen wij van u verzamelen:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, correspondentieadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie (d.w.z. wanneer dergelijke gegevens door u worden verstrekt of op uw visitekaartje worden vermeld);
 • uw foto.

3. DOELEINDEN WAARVOOR SOPRACO UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

3.1. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens om het mogelijk te maken te reageren op uw klacht en/ of vraag of om met u te communiceren op een beurs of een evenement.

3.2. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om ons kunnen verdedigen in gerechtelijke of andere procedures.

3.3. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Websites, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.4. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Sopraco kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan door, of met behulp van, het gebruik van de Websites, onze Sociale Media kanalen of andere communicatie met ons.

3.5. Sopraco kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van Sopraco, zijn partners of een derde indien er een is en als uw gebruik van de Websites of communicatie via onze Sociale Media kanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Sopraco of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.6. Sopraco kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde partij of een vergelijkbare vennootschapsrechtelijke transactie, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.

3.7. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Sopraco en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt Sopraco u mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

4. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1. Indien wij van u gezondheidsgegevens verzamelen in het kader van een vraag of klacht gericht aan ons zoals uiteengezet in clausule 3.1, erkent u dat het stellen van de vraag of klacht uw toestemming inhoudt met het verwerken van deze persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en u nog geen bestaande klant van ons bent zoals beschreven in clausule 3.7, vragen wij ook om uw toestemming. Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel mogen verwerken op de wijze en onder de voorwaarden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

4.2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.4 genoemde doeleinden is noodzakelijk om Sopraco in staat te stellen de op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen.

4.3. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in de clausules 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 en 3.7 genoemde doeleinden is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Sopraco, namelijk om:

 • in staat te zijn op passende wijze te reageren op uw verzoeken betreffende informatie en andere verzoeken en met u te communiceren;
 • ons in staat te stellen ons in gerechtelijke procedures te verdedigen;
 • voortdurende verbetering van de Websites van Sopraco, de Sociale Media kanalen, producten en diensten mogelijk te maken;
 • onze Websites, Sociale Media kanalen, producten en diensten te vrijwaren van misbruik en illegale activiteiten;
 • onze commerciële en zakelijke belangen te beschermen en tegemoet te komen aan de behoeften in het licht van veranderende marktomstandigheden;
 • conventionele direct-marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en de succesvolle commercialisatie van onze producten en diensten mogelijk te maken.

5. ONTVANGERS EN DOORGIFTEN

5.1. Met uitzondering van de situatie beschreven in clausule 5.2 hieronder, verstuurt Sopraco uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Media kanalen, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van deze sociale media. Meer informatie over de manier waarop deze aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacyverklaring.

5.2. Sopraco werkt samen met externe verwerkers zoals IT-dienstverleners en marketing dienstverleners om u de Websites te verstrekken, om ons toe te laten te adverteren en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Sopraco ten behoeve van Sopraco verwerken. Sopraco garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hen de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

6. KWALITEITSGARANTIES

6.1. Sopraco doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven.

6.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Websites kan gebruiken of wij een bepaalde dienstverlening moeten stopzetten. Sopraco zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

 • er een doorslaggevend belang bestaat van Sopraco of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Sopraco ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

6.3. Sopraco zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Sopraco zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. Dit betekent dat zowel het personeel als deze externe verwerkingsbedrijven onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

7. UW RECHTEN

7.1. U heeft het recht om ons inzage te vragen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U moet steeds specifiëren ten aanzien van welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op inzage wenst uit te oefenen.

Sopraco heeft evenwel het recht om bepaalde verzoeken tot inzage af te wijzen indien deze verzoeken duidelijk gericht zijn op het veroorzaken van overlast. Sopraco heeft tevens het recht een verzoek tot inzage af te wijzen indien de toekenning ervan disproportionele negatieve implicaties heeft voor de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van Sopraco zelf.

7.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

7.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming onder clausule 4.4voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Sopraco zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van Sopraco of een andere derde partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Sopraco de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

7.5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u zich in een bijzondere en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen. U moet ons die situatie wel kenbaar maken, zodat we uw verzoek op een correcte wijze kunnen beoordelen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en te allen tijde tegen deze verwerking te verzetten.

7.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in de situaties omschreven onder clausules 4.1 en 4.2.

7.7. Om uw rechten als vermeld in deze verklaring uit te oefenen, kan u zich wenden tot de verantwoordelijke voor privacy van Sopraco. U moet hiervoor een geschreven verzoek indienen via het hogervermelde e-mailadres, waarin u duidelijk maakt op welk recht uw verzoek betrekking heeft, alsook de motivering van uw verzoek. Daarnaast dient u een kopie van uw geldige identiteitskaart toe te voegen, waarop de geldigheidsdatum en uw handtekening duidelijk zichtbaar zijn en dit om onrechtmatige of frauduleuze verzoeken tegen te gaan.

Zodra de verantwoordelijke voor privacy van Sopraco uw verzoek ontvangt, krijgt u een bevestiging van ontvangst. Uw verzoek wordt daarna binnen een redelijke termijn behandeld.

Indien u daarna nog steeds ontevreden bent, kan u zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

BIJLAGE I

De Sopraco groep bestaat uit, en deze Privacyverklaring is daarom van toepassing op, de volgende entiteiten:

 1. NV Sopraco, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0507.988.901, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 2. NV Belliporc, Winkelom 56, 2240 Geel, BTW BE 0437.939.162, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 3. NV Bepro, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0432.893.578, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 4. NV Bovo, Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel, BTW BE 0459.387.941, RPR Brussel
 5. NV Lornoy, Winkelom 52, 2440 Geel, BTW BE 0404.170.987,  RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 6. NV Norenca, Winkelom 58, 2440 Geel, BTW BE 0414.573.842, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 7. NV Slachthuis Geel, Winkelom 52, 2440 Geel, BTW BE 0463.772.242, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 8. NV Tejo, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0445.225.149, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 9. NV Vilatca, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0434.724.801, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 10. NV Vilatca Belgium, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0890.269.958, RPR Antwerpen afdeling Turnhout

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu